Aktien

Aktier och Aktiekapital

Enligt Headsents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Headsent har ett aktiekapital om 543 120 SEK fördelat på 2 715 600 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,2 SEK. Aktierna i Headsent är utfärdade i enlighet med svensk rätt, är fullt betalda och denominerade i SEK. Aktiernas rättigheter kan endast ändras i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Varje aktie i bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget, utan begränsningar i rösträtten. Samtliga aktier i bolaget ger lika rätt till utdelning samt till bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

Utdelningspolicy

Headsent är ett tjänstebolag med låg kapitalintensitet och bra kassaflöde. Bolaget avser att dela ut årets resultat justerat för eventuella rörelsekapitalsförändringar och investeringar.

Central värdepappersföring

Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Ägarförhållanden

Nedan visas Headsents aktieägarstruktur per den 31 mars 2022.

Ägarstruktur i Headsent
Antal aktier Andel, %
Carina och Daniel Jilkén genom bolag 689 002 25
Joakim Hörwing privat och genom bolag 362 315 13
Edvard Björkenheim privat och genom bolag  274 558 10
Thomas Lundström genom bolag  166 629 6
Summa 1 492 504 55
Övriga 1 223 096 45
Totalt 2 715 600 100


Handelsinformation

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market från den 2 oktober 2015 under kortnamnet HEAD.

ISIN-kod: SE0007439633
Kortnamn: HEAD

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50
mail: ca@mangold.se

Likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal om likviditetsgaranti avseende aktierna med Mangold.