Bolagsstämmor

Årsstämma i Headsent

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallades till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Med anledning av coronaviruset beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kunde ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggjordes torsdagen den 31 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Förhandsrösningsformulär

Inkomna frågor från aktieägare samt Headsents svar