Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma i Headsent

Aktieägarna i Headsent AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallades till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022.

Med anledning av coronaviruset beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kunde ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggjordes torsdagen den 31 mars 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt
Förhandsrösningsformulär

Inkomna frågor från aktieägare samt Headsents svar

Extra bolagsstämmor i Headsent AB (publ)

Onsdagen den 22 december 2021 hölls två stycken extra bolagsstämmor i Headsent AB (publ), org.nr 556852-5843, (”Bolaget”).

Styrelsen har beslutat att de extra bolagsstämmorna ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämmorna fattade besluten offentliggörs onsdagen den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan till stämmorna

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta på de extra bolagsstämmorna ska:

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 december 2021;

-          dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021.

Notera att för att delta på båda bolagsstämmorna behöver ett formulär för respektive bolagsstämma lämnas in.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämmorna. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 14 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämmorna endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska särskilda formulär användas. Notera att det är ett formulär till respektive bolagsstämma. Formulären finns tillgängliga nedan. Förhandsröstningsformulären gäller som anmälan till respektive extra bolagsstämma.

De ifyllda formulären måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021. De ifyllda formulären ska skickas till Headsent AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämma december 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm. Ifyllda formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske genom att de ifyllda formulären skickas med e-post till sara.staxang.jonsson@headsent.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formulären. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formulären. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformulären.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för de extra bolagsstämmorna. Begäran om sådan upplysning ska skickas skriftligen till Headsent AB (publ), Att: Sara Staxäng Jonsson, Extra bolagsstämma december 2021, Box 7715, 103 95 Stockholm eller via e-post till sara.staxang.jonsson@headsent.se senast söndagen den 12 december 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.headsent.com, senast fredagen den 17 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Extra bolagsstämma 1

Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021.

Dokument

Kommuniké från extra bolagsstämma
Stämmoprotokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsförmulär
Formulär för anmälan och förhandsröstning

Extra bolagsstämma 2

Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021.

Dokument

Kommuniké från extra bolagsstämma
Stämmoprotokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Styrelsens redogörelse
Fairness opinon

Extra bolagsstämma 12 oktober 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för anmälan och förhandsröstning

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktibolagslagen 

Årsstämma 6 maj 2021

Kommuniké

Protokoll från årsstämma

Sammanställning av poströstning

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för anmälan och poströstning

Extra bolagsstämma 14 december 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Protokoll från extra bolagsstämma

Bilaga 1 Kallelse

Bilaga 2 Poströstningsformulär

Bilaga 3 Poströster

Kallelse till extra bolagsstämma

Postomröstningsformulär

Fullmaktsformulär

Årsstämma 6 maj 2020

Årsstämman ägde rum onsdagen den 6 maj 2020, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

VD:s anförande

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Protokoll fört vid årsstämman

Årsstämma 7 maj 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 7 maj 2019, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

VDs anförande

Ordförandens stämmotal

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Förslag till styrelseledamöter

Årsstämma 12 april 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 12 april 2018, kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

VD:s anförande

Anförande av styrelsens ordförande

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 29 september 2017

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Proxy


Revisorns yttrande

Styrelsens förslag

Styrelsens redogörelse

Årsstämma fredagen den 31 mars 2017

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Ordförandes anförande vid årsstämma

VD:s anförande vid årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 28 april 2016

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Förslag till styrelseledamöter

Extra bolagsstämma den 26 augusti 2015

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 3 augusti 2015

Protokoll från extra bolagsstämma