Pressmeddelanden

Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2019.

Oktober - december 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 72,4 MSEK, en minskning med 7,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 5,4 MSEK (8,1).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 4,6 MSEK (7,7).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,1 SEK (2,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 11,1 MSEK (19,3).

Januari - december 2019

 • Under perioden genomfördes förvärvet av RGPs nordiska verksamhet. Alla kostnader hänförliga till förvärvet har tagits under perioden och uppgår i sin helhet till 3,3 MSEK, vilket påverkar resultatet negativt.
 • Omsättningen för perioden uppgick till 259,7 MSEK, en minskning med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden exklusive kostnader hänförliga till förvärvet av RGP uppgick till 10,0 MSEK (17,9). Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 6,7 MSEK (17,9).
 • Resultatet före skatt för perioden exklusive kostnader hänförliga till förvärvet av RGP uppgick till 6,4 MSEK (16,7). Resultat före skatt för perioden uppgick till 3,1 MSEK (16,7).
 • Resultatet per aktie för perioden exklusive kostnader hänförliga till förvärvet av RGP uppgick till 2,0 SEK per aktie (4,2). Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,0 SEK (4,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2,7 MSEK (22,4).
 • Föreslagen utdelning om totalt 1 SEK (3,0) per aktie.

VD:s kommentar:

Capacent redovisar en rörelsemarginal på 7% för kvartalet samtidigt som motsvarande siffra för helåret är 3%. Resultatet når inte upp till de målnivåer vi satt upp då omsättningen varit lägre inom Management Consulting-verksamheten under slutet av 2019. Den initiala investeringsfasen i våra nya bolag, Capasearch och Capacify, är nu över och de både växer och genererar ett positivt rörelseresultat i Q4.

I Management Consulting går tjänsterna inom Finance och Pricing bra. Vårt erbjudande inom Operations, där industri- och tjänstebolag är en viktig målgrupp, har haft utmaningar. Vi har utdragna beslutsprocesser hos kunderna, vilket resulterat i att vi startat färre nya uppdrag. Detta har haft en direkt påverkan på vårt resultat.

För att förbättra lönsamheten inom Management Consulting fokuserar vi på marknadsbearbetning samt på att fokusera våra erbjudanden till de områden där efterfrågan är störst. Genom att skjuta på vissa ersättningsrekryteringar anpassar vi kostnadsmassan.

I Finland har vi fortsatt en stor andel projekt med resultatbaserade ersättningsmodeller, vilket innebär att stora delar av ersättningen för utfört arbete kommer i en senare period än då arbetet utförs. Denna affärsmodell skapar goda marginaler men också volatilitet i omsättning och lönsamhet.

Den isländska verksamheten uppvisar ett bättre resultat trots lägre omsättning tack vare god kostnadskontroll.

Våra nystartade bolag, Capasearch och Capacify, har nu varit verksamma i 1,5 respektive 0,5 år och har både växt i antal medarbetare och omsättning under det fjärde kvartalet. Detta stärker oss och vi ser flera fall där Capasearch och Capacify levererar uppdrag till samma kunder och i flera fall tillsammans med våra medarbetare från den svenska Management Consulting-verksamheten.

Vi kan genom denna bredd av tjänster skapa värde för våra kunder och mottagandet på marknaden har varit genomgående positivt.

Capasearch har idag tio medarbetare och har med det nått en stabil omsättning. Vi ser stora möjligheter till fortsatt organisk tillväxt under ett antal år. Under kvartalet öppnades ett kontor i Göteborg som första kontor utanför Stockholm.

Capacify jobbar parallellt med traditionell interimaffär och med att förverkliga sin vision om att digitalisera interimmarknaden. Med en kompetensutvärderande mjukvaruplattform, som lanserades i oktober, finns en grund för en skalbar affärsmodell.

Vi jobbar hårt för att förbättra affären i Management Consulting för att lönsamhet och tillväxt ska vara i enlighet med våra förväntningar. Detta tillsammans med den organiska tillväxten och lönsamheten i våra nya verksamheter gör att vi ser fram emot ett spännande 2020.

Edvard Björkenheim
Koncernchef och VD

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/