Pressmeddelanden

Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - juni 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2020.

April-juni 2020

  • Omsättningen för perioden uppgick till 45,8 MSEK, en minskning med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -30,8 MSEK (3,7). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till -2,5 MSEK (3,7).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till -30,5 MSEK (3,5).
  • Resultat per aktie för perioden för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,7 SEK (0,9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 20,7 MSEK (0,4).

Januari-juni 2020

  • Omsättningen för perioden uppgick till 97,2 MSEK, en ökning med 1,8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -29,4 MSEK (8,7). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till -1,0 MSEK (8,7).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till -29,9 MSEK (8,1).
  • Resultat per aktie för perioden för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,6 SEK (2,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 28,7 MSEK (1,0).

Stabil omsättning under andra kvartalet och sänkta kostnader inför andra halvåret

Idag presenterar Capacent årets andra kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa hur bolaget under årets andra kvartal accelererat sitt tidigare kommunicerade förändringsarbete och vidtagit åtgärder för att bygga ett mer konkurrenskraftigt och lönsamt bolag. Detta förändringsarbete är nu klart.

Under perioden påverkades bolaget av COVID-19 och åtgärder vidtogs för att hantera en minskad efterfrågan samt för att påskynda det förnyelsearbete som inleddes redan under 2019. Den svenska verksamheten inom Management Consulting omorganiserades och den isländska verksamheten avvecklades, samtidigt som kostnadsbasen i koncernen minskats.

Edvard Björkenheim, Koncernchef och VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

- Trots att omsättningen påverkats av COVID-19 genom minskad efterfrågan inom Management Consulting lyckas vi upprätthålla samma omsättning på kvarvarande verksamheter som föregående år. Detta förklaras av vår verksamhet inom Interim Management som startade 2019 och som utvecklas väldigt väl.

- Antalet anställda har minskat i koncernen som en följd av det genomförda förändringsarbetet. Verksamheterna i Finland och Sverige har kapacitet att leverera en omsättning i nivå med vad de gjort tidigare men med högre marginaler, bland annat genom att använda sig av underkonsulter i större utsträckning än tidigare.

Under kvartalet har bolagets finansiella ställning stärkts. Koncernen genererar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet, är vid kvartalets utgång skuldfritt med en god likviditet. Edvard fortsätter:

- Vi har ett mycket gott utgångsläge inför hösten och fokus ligger nu på att realisera de möjligheter vi har framför oss.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, Koncernchef och VD
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01
Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 90 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08.35 CET. Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/