Pressmeddelanden

Den 22 december 2021 hölls två extra bolagsstämmor i Headsent AB (publ), varvid följande beslutades

Stämmorna genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning för att ändra bolagets verksamhetsföremål. Beslutet innebär att bolagets verksamhetsföremål ska vara att förvalta fast och/eller lös egendom, inklusive kontanta medel och andra finansiella tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Beslut om godkännande av överlåtelse till närstående av bolagets samtliga aktier i a) dotterbolagen Capacify AB och Capasearch AB samt b) intressebolaget Commended AB
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna avyttringen till Bergslagen Erwerb 1 AB av bolagets samtliga aktier i a) dotterbolagen Capacify AB och Capasearch AB samt b) intressebolaget Commended AB.

Den totala köpeskillingen för bolagets aktier i Capacify AB, Capasearch AB och Commended AB uppgår sammanlagt till 52 miljoner kronor. Betalning ska ske på tillträdesdagen. Transaktionen beräknas kunna slutföras omkring den 29 december 2021. Förutsatt att transaktionen slutförs har bolaget för avsikt att verka för att en större del av köpeskillingen kan skiftas ut till aktieägarna senast under andra kvartalet 2022.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@headsent.se
+46 73 533 00 13

Per Olof Lindholm, styrelseordförande
+46 70 669 70 86

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550