Pressmeddelanden

Headsent AB (publ) - slutför avyttringen av sina innehav inom Executive Search, Interim Management och i intressebolaget Commended AB

Headsent AB (publ) ("Bolaget" eller "Headsent") har idag, den 29 december 2021, slutfört avyttringen av samtliga Headsents aktier i dotterbolagen Capasearch AB och Capacify AB samt i intressebolaget Commended AB till Bergslagen Erwerb 1 AB.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats till marknaden, i pressmeddelande den 7 december 2021, har Headsent ingått ett villkorat avtal med Bergslagen Erwerb 1 AB om att avyttra Bolagets samtliga aktier i dotterbolagen Capacify AB och Capasearch AB samt i intressebolaget Commended AB. Transaktionen godkändes av en extra bolagsstämma den 22 december 2021 och samtliga villkor för transaktionens fullföljande är uppfyllda. Transaktionen har idag slutförts genom att Bergslagen Erwerb 1 AB har tillträtt aktierna i dotterbolagen och intressebolaget och betalat köpeskillingen om 52 MSEK. Bolaget har för avsikt att verka för att en större del av köpeskillingen kan skiftas ut till aktieägarna senast under andra kvartalet 2022. Styrelsen kommer att återkomma med mer information avseende detta och senast i samband med att kallelse till årsstämman 2022 utfärdas.

Till följd av transaktionen bedriver Bolaget inte längre någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget kommer att fokusera på att utvärdera de alternativ som bedöms mest fördelaktiga för Headsents aktieägare och kommer att återkomma med mer information om detta.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Ek, COO/CFO
mattias.ek@headsent.se
+46 73 533 00 13

Per Olof Lindholm, styrelseordförande
+46 70 669 70 86

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Filer för nedladdning